hello world

CO2 Potravinářské - 20l / 15kg (cena za plyn)


Kód:

CO2 20l 15Kg
Hmotnost:45 kg

Cena:

500,- Kč (bez DPH)
 605,- Kč (vč. DPH)Dopravu je nutné sjednat individuálně na základě odběratelské smlouvy a množství lahví.

CO2 potrvinářské, čistota 2.5, plyn i láhev dle potravinářské normy ČSN, 15 Kg / 7,5 M3

  • Smluvním zákazníkům v obou reegionech Prostějov i Olomouc technické plyny zavážíme
  • Ochranný plyn pro potravinářské účely, Gastronomie, domácí výčepy.
  • GASTRO-POSTMIX
  •  Tlaková láhev do pronájmu za 1500,- Kč na rok.
  • Pouze osobní převzetí - sklady Prostějov/ Olomouc

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Plynný oxid uhličitý je stálý do 1300 °C. Je to bezbarvý, nejedovatý a nehořlavý plyn. Při koncentraci nad 5 % obj. se začínají projevovat pocity podráždění sliznice a dýchacích cest, nucení ke kašli, závratě, zvracení. Při koncentracích nad 20 % obj. CO2 nastává smrt zástavou dechu už po několika vteřinách bez křečí. Srdce pracuje ještě po zástavě dechu. Včas zahájené záchranné práce mohou postiženého zachránit ještě za několik minut. Oxid uhličitý je těžší než vzduch.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Oxid uhličitý se hromadí u země a v nevětraných prostorách pod úrovní terénu (šachty, výkopy, kanály, sklepy apod.). Při práci s oxidem uhličitým musí být zabezpečeno dokonalé větrání. V ovzduší pracovišť nesmí být překročena nejvyšší přípustná koncentrace oxidu uhličitého podle hygienických předpisů (9000 mg.m-3 - průměrná, 45000 mg.m-3 - mezní). Při výskytu větších koncentrací oxidu uhličitého v ovzduší, než je mezní koncentrace, nebo při vstupu do prostorů uzavřených, nevětratelných a pod úrovní terénu, kde je nebezpečí výskytu nebo výronu oxidu uhličitého, je nutno používat izolační dýchací přístroj.

První pomoc

Nepříznivé účinky oxidu uhličitého na zdraví se projeví především poruchami dýchání, resp. s tím spojeným bezvědomím. První pomoc je symptomatická. Při nepravidelném a nedostatečném dýchání je nutná okamžitá inhalace kyslíku a umělé dýchání, jestliže kyslík není k dispozici. V případě, že postižený nedýchá, je umělé dýchání z úst do úst zcela nezbytné. Přitom je třeba zajišťovat transport postiženého ze zamořeného prostoru a další odbornou lékařskou pomoc.